HEM BİLSEM’DE HEM DE NORMAL OKULDA EĞİTİM ALAN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNDEKİ SORUMLULUK ALGILARI


Özet Görüntüleme: 54 / PDF İndirme: 13

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

BİLSEM, Ortaokul, Matematik, Sorumluluk Algısı

Özet

Özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre özelleştirilmiş programlar sunarak potansiyellerini geliştirmeyi amaçlar. Türkiye'deki bazı öğrenciler, normal okullarda eğitimlerine devam etmekte ve aynı zamanda BİLSEM'den de eğitim almaktadır. Bu durum, aynı öğrencinin farklı kurumlarda, farklı öğretmenlerden, farklı olabilecek sınıf iklimlerinde matematik eğitimi almalarına neden olabilmektedir. Normal okullarda genellikle daha geniş sınıflar ve standart müfredatlar bulunurken, BİLSEM gibi merkezlerde daha küçük sınıflar ve özelleştirilmiş programlar öğrencilerin matematik derslerine olan bakış açılarını şekillendirebilir. Bu çalışma, hem normal okullarda hem de BİLSEM'de eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin matematik derslerindeki sorumluluk algılarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın katılımcıları, hem normal okulda hem de Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan özel yetenekli ortaokul öğrencileridir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Araştırma bulguları, özel yetenekli öğrencilerin matematik derslerinde sorumluluk algısının normal okul ve Bilim Sanat Merkezi arasında farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Normal okulda öğrencilerin daha çok bireysel çalışmaya yönelik sorumluluklar üstlendikleri, Bilim Sanat Merkezi'nde ise daha çok proje tabanlı çalışmalara katılarak sorumluluk aldıkları belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin sorumluluk algısını etkileyen faktörlerin normal okul ve Bilim Sanat Merkezi'nde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bulgular, özel yetenekli öğrencilerin matematik derslerinde sorumluluk algısının eğitim ortamlarına göre değişebileceğini ve öğretmenlerin bu farklılıkları dikkate alarak öğrencileri desteklemesi gerektiğini göstermektedir. Araştırma, özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde sorumluluk algısının önemini vurgulayarak bu alanda daha fazla çalışmanın yapılmasını önermektedir.

Referanslar

Acar, S. ve Peker, B. (2023). Ortaokul matematik dersi öğretim programı kazanımlarının solo taksonomisine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 1155-1171.

Akar, H. (2016). Eğitimde nitel araştırma desenleri. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Durum Çalışması içinde (113-149). Anı Yayıncılık.

Aksakal, K., & Kaya, Y. S. (2021, October). Bilsem öğrencilerinin gözünden matematik projeleri. Turkısh Computer & Mathematıcs Educatıon Symposıum içinde (P. 284).

Albayrak, H. B., Tarım, K., & Baypınar, K. (2023). Özel yetenekli öğrencilerin matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algıları ile matematik okuryazarlığı başarılarının incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 13(1), 115-127.

Altıntaş, S. (2023). Yedinci sınıflara yönelik matematik okuryazarlığı öğretim programının geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi. [Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/758430

Berg, B. L., ve Lune, H. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Çev. Aydın H.). Konya: Eğitim Yayınevi.

Creswell, J. W. (2021). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün & C. B. Demir, Çev. Ed.). Siyasal Kitabevi.

Fraenkel, L., Dubov, A., Goldstein, Z., Arroyo, H., McKellar, D., & Shoptaw, S. (2021). Development of a smartphone app to predict and improve the rates of suicidal ideation among transgender persons (TransLife): Qualitative study. Journal of medical internet research, 23(3), e24023.

Glesne, C. (2015). Nitel araştırmaya giriş. (A. Ersoy & P. Yalçınoğlu, Çev. Ed.). Anı Yayıncılık.

Hagan, F. E. (2006). Research methods in criminal justice and criminology. Boston, MA: Allyn and Bacon.

İnceoğlu, G., & Kartal, R. (2021). Bilsem ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Anadolu Üniversitesi-Eğitim Bilimleri Enstitüsü].

MEB, (2018). Matematik Dersi Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.

MEB, (2024) Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. https://orgm.meb.gov.tr/www/mevzuat-yonerge-resm-yazi-teblig/icerik/1961. Erişim Tarihi: 21.01.2024

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. (S. Turan, Çev. Ed.). Nobel Akademik Yayıncılık.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün & S. Demir, Çev. Ed.). Pegem Akademi.

Saltık Ayhanöz, G. ve Kahraman, E. (2023). Özel yetenekli öğrencilerin geometri tarihi hakkında hazırladıkları dijital öyküler üzerine bir araştırma. Ondokuz Mayıs University Journal of Education, 42(2).

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and Methods. Sage Publications.

İndir

Yayın Tarihi

2024-03-26

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZBEY, N. (2024). HEM BİLSEM’DE HEM DE NORMAL OKULDA EĞİTİM ALAN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNDEKİ SORUMLULUK ALGILARI. Usbilim Sosyal Bilimler Dergisi, 6(10), 62–72. Geliş tarihi gönderen https://usbilimdergisi.com/index.php/pub/article/view/17