استفادٍ از تکٌیک الکترّفرم رّشی هتفاّت در دکْر شیشَ ُای ٌُری


Özet Görüntüleme: 6 / PDF İndirme: 0

Yazarlar

  • Amaneh MANAFIDIZAJI داًطدْی دکتشی، ٌُشُای صیثا، گشایص سفال، داًطگاٍ آًادلْ، اسکی ضِیش، تشکیَ داًطگاٍ ٌُش اسالهی تثشیض https://orcid.org/0000-0001-9209-9009
  • Khorram MANAFIDIZAJI داًطدْی اسضذ ، ٌُشُای صیثا، گشایص سفال ّ ضیطَ، داًطگاٍ آًادلْ، اسکی ضِیش، تشکیَ داًطگاٍ ٌُش اسالهی تثشیض

Anahtar Kelimeler:

ضیطَ ٌُشی, الکتشّفشم, پْضص, فلض, هْاد سساًا

Özet

طی فشآیٌذ الکتشّلیض تطکیل یک الیَ فلضی تش سّی یک هادٍ فلضی دیگش یا سّی سطر یک هادٍ ػایك کَ تَ طشق خاصی سساًا ضذٍ است سا تکٌیک الکتشّفشم هیگْیٌذ. الکتشّکْتیٌگ دس سال 8181 تْسط پشّفسْس هْسیتض فْى ژا کْتی ) Jacobi von Moritz Profesör ) کطف ضذ ّ اص سال 8181 تَ ػٌْاى تکٌیک پْضص سّی فلض استفادٍ ضذٍ است. پْضص هْاد ػایك تا هْاد سساًا پس اص سال 8698 هتذاّل ضذ. ُذف اصلی اص پْضص یک سطر تا یک سساًا تغییش خْاظ سطر،افضایص هماّهت دس تشاتش خشاش دادى ّ ضشتَ، افضایص هماّهت دس تشاتش اکسیذاسیْى ّ هْاد ضیویایی ّ ایداد صیثایی تصشی دس سطر است. هطالؼات دس ایي صهیٌَ هسذّد تَ استفادٍ ُای کاستشدی فٌی ًیست، یلکَ دس صهیٌَ ُای ٌُشی ًثض اهکاى کاستشد یافتَ است. اهشّصٍ سطْذ هْاد ًاسساًا ّ ػایك هاًٌذ ضیطَ ّ سشاهیک ُای ٌُشی هی تْاًذ تا استفادٍ اص سّش ُای هختلف الکتشّلیض تا فلضات گشاًثِا هاًٌذ طال، ًمشٍ ّ هس پْضص دادٍ ضْد. خصْصیات هادٍ ای کَ تشای سساًا کشدى سطر ًاسساًا تَ کاس هی سّد تش هْسفْلْژی سطر )تافت(، سًگ ّ کیفیت الیَ ی پْضطی تاثیش هی گزاسد .ٌُشهٌذاى هطِْس تا استفادٍ اص هْاد سساًای هختلف اص لثیل فلضات هایغ ّ یا پْدس فلضات تا تکاس تشدى تکٌیک الکتشّفشم، آثاس ٌُشی ضیطَ ای تا اسصضی خلك کشدٍ اًذ. دس ایي هطالؼَ، سطر کاسُای ضیطَ ای ٌُشی تا گشافیت سساًا ضذٍ ّ تا فلض هس ّ تا استفادٍ اص تکٌیک الکتشّفشم آثاس ٌُشی اسصضوٌذی تَ دست آهذ..

İndir

Yayın Tarihi

2022-12-07

Nasıl Atıf Yapılır

MANAFIDIZAJI, A., & Khorram MANAFIDIZAJI. (2022). استفادٍ از تکٌیک الکترّفرم رّشی هتفاّت در دکْر شیشَ ُای ٌُری. Usbilim Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 1–8. Geliş tarihi gönderen https://usbilimdergisi.com/index.php/pub/article/view/3