ÖRGÜTLERDE MOTİVASYON


Özet Görüntüleme: 2 / PDF İndirme: 1

Yazarlar

  • Nadire KANTARCIOĞLU İstanbul Gelişim Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Örgüt, İşgören, Motivasyon, Güdü, Dürtlü, İhtiyaçlar, Yönetici, Yönetim

Özet

Günümüz örgütlerinin ayakta kalabilmesi için, hızla ilerleyen teknoloji karĢısında en önemli gücün insan faktörü olduğunu anlaması ve insan zekasına önem vermesi gerekmektedir. Zeki ve çalıĢkan insanları elinde tutabilen, onları uygun Ģekilde motive edebilen örgütler daima ayakta kalacaktır. ÇalıĢmamızda, örgüt içindeki iĢgörenlerin iĢe yönelik olarak nasıl motive edilebileceği ve baĢarıya nasıl ulaĢılacağı konusu ele alınmıĢtır.

İndir

Yayın Tarihi

2022-12-07

Nasıl Atıf Yapılır

KANTARCIOĞLU, N. (2022). ÖRGÜTLERDE MOTİVASYON. Usbilim Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://usbilimdergisi.com/index.php/pub/article/view/4