TAŞIMALI EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR


Özet Görüntüleme: 113 / PDF İndirme: 79

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Eğitim, taşımalı eğitim, öğretmen

Özet

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de ilk defa 1989-1990 eğitim öğretim yılında başlatılan ve 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren 81 ilde uygulanan taşımalı eğitim kapsamında karşılaşılan sorunların belirlenmesidir. Araştırmanın ileriki yıllarda hem bölge için hem de ülke için Taşımalı Eğitimdeki sorunlara çözüm bulabilmesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda 3 farklı okul türünde görev yapan öğretmenler ile yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşmeler alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin taşımalı eğitimle ilgili görüşleri çeşitli başlıklar altında toplanmıştır. Öğretmenler, taşımalı eğitimin öğrencinin akademik başarısını etkileyebileceğini, ancak öğrencinin ilgi ve isteğinin asıl belirleyici faktör olduğunu düşünmüşlerdir. Ayrıca, taşımalı öğrencilerin ders dışı faaliyetlere yeterince katılamamaları, öğle yemeği konusunda olumlu bir uygulama olmasına rağmen bazı firmaların kaliteden ödün vermesi, servis şoförlerinin işlerinin önemini kavramamaları, araçlarda güvenlik önlemlerinin yetersiz olması gibi konularda sorunlar yaşandığı belirtilmiştir. Öğretmenler ayrıca, velilerin genellikle ilgisiz olduğunu ve öğretmenlerle yeterince iletişim kurmadıklarını düşünmüşlerdir. Bu sonuçlar, taşımalı eğitim sisteminin bazı zorluklar ve eksikliklerle karşılaştığını ve iyileştirme potansiyeli olduğunu göstermektedir.

Referanslar

Akyüz, H. (2001). Eğitim sosyolojisinin temel kavram ve alanları üzerine bir araştırma. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Altunsaray, A. (1996). Taşımalı ilköğretim uygulamasının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Bilgin Aksu, M. ve Kaya, A. (2004). Fırsat ve olanak eşitliğinin sağlanmasında bir adım olarak taşımalı eğitim: Bir örnek olay çalışması. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi.

Büyükboyacı, Ş. (1998). Taşımalı ilköğretim ve sorunları Çanakkale ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Çavuşoğlu, D. ve Dönmez, B. (2018). Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre pazarcık’ta taşımalı eğitim uygulaması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(4), 646-675

Çelik, F. (2019). Taşımalı eğitim veren ilkokullarda ve ortaokullarda risk ve risk yönetimi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Kabaş, N. (2006). Taşımalı ilköğretim uygulamasında karşılaşılan sorunlar-Bolu ili örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Kılıç, D., Şimşek A., Yabancı N. ve Yaman M. (2007). Taşımalı ve normal eğitim kapsamındaki öğrencilerin beslenme durumlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 36(174), 304-317.

MEB. (2002). Milli eğitim dergisi. meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/153-154/ari adresinden alınmıştır.

Resmi Gazete. (2014). Öğrenci taşımalı eğitim yönetmeliği, 11 Eylül 2014, Yayım No: 29116.

Şimşek, A. ve Büyükkıdık, S. (2017). Öğretmen ve öğrenci görüşleriyle taşımalı eğitim uygulaması değerlendirilmesi: Bozova ilçesi örneği. İlköğretim Online, 16(1), 15-34.

Taşbaşı, N. A. (2011). Taşımalı eğitim ve toplumsal sorunlar. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Ülker, Y. (2009). Taşımalı ilköğretim uygulamasının genel durumu ve değerlendirilmesi (Muğla ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

İndir

Yayın Tarihi

2024-03-25

Nasıl Atıf Yapılır

DİVRİK, M., TÜY, S., KAPLAN, Y., & ÖLÇER, N. (2024). TAŞIMALI EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR. Usbilim Sosyal Bilimler Dergisi, 6(10), 1–27. Geliş tarihi gönderen https://usbilimdergisi.com/index.php/pub/article/view/18