BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Özet Görüntüleme: 49 / PDF İndirme: 30

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Beden eğitimi ve spor öğretmenleri, sorunlar, çözüm önerileri

Özet

Bu araştırma, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin karşılaştığı sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmada, olgubilim yaklaşımı modeli kullanılmıştır. Araştırmaya, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ortaokullarda görev yapan 10 beden eğitimi ve spor öğretmenleri katılmıştır. Elde edilen verilere göre, beden eğitimi ve spor öğretmenleri en önemli sorunların spor salonu eksikliği ve okul bahçesinin (asfalt/beton zemin) spor yapmaya müsait olmaması olduğunu belirtmişlerdir. Beden eğitimi ve spor öğretmenleri en çok fikir birliği yaptıkları kod spor salonu yapılması şeklindedir.  Beden eğitimi ve spor öğretmenleri araç gereç konusunda en önemli sorunların branşa uygun top sayısının az olması, farklı spor branşlarında malzemelerin hiç olmaması ve farklı spor branşlarında malzemelerin yeterli olmaması olduğunu belirtmişlerdir, öneri konusunda ise, öğretmenler en çok fikir birliği yaptıkları kod belediyelerden yardım istenmesi ve bakanlıktan malzeme yardımı yapması şeklindedir. Ailelerin beden eğitimi ve spor dersine olan bakış açılarıyla ile ilgili, ailelerin dersi gereksiz ve boş ders gibi görmelerinin en önemli sorun olduğu belirlenmiştir. Bu alt temada öne çıkan öneri, ailelere beden eğitimi derslerinin önemi hakkında bilgilendirme yapılması şeklindedir. Öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine olan bakış açılarıyla ile ilgili, öğrencilerin dersi boş ders olarak görmelerinin en önemli sorun olduğu belirlenmiştir. Müsabakalara katılma konusunda en önemli sorunun ulaşım sorunu olduğu görülmüştür. Bunun dışında forma tedarik sorunu ve malzeme eksikliklerinin geldiği belirlenmiştir. Yetenekli sporcuları kulüplere yönlendirme aşamasındaki sorunlar ile ilgili maddi yetersizliklerin ve ulaşım sorunlarının öne çıktığı belirlenmiştir.

Referanslar

Avcı, A. (2022). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sorunları üzerine yapılmış araştırmaların incelenmesi: Bir metafez çalışması. Uluslararası Dağcıılık ve Tırmanış Dergisi, 5(2), 37-51.

Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.

Demir, M. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki sorunları ve performanslarına etkileri (Adıyaman ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bartın Üniversitesi, Bartın.

Demirhan, G., Bulca, Y., Saçlı, F. ve Kangalgil, M. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin uygulamada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 57-68.

Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Eraslan, M. ve Hacıcaferoğlu, B. (2015). Türkiye’de beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi derslerinde ve meslek yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 2(3), 1-11.

Gülşen, K., Gökyürek, B. ve Okan, İ. (2023). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersi mutluluk düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(1), 34-46.

Hoşkilimci, A. (2011). Kamu ve özel okullarda çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlarının araştırılması (Sarıyer ilçesi örneği). Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

İnal, A. N. (1998). Beden eğitimi ve spor bilimine giriş. Konya: Selçuk Üniversitesi Basımevi.

Mirzeoğlu, A., Soydaş Yaralı, S., Çoknaz, D. ve Özmen, S. (2019). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin gözünden dersleri ve meslekleri (Sakarya örneği). Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 24(2), 111-131.

Özgan, H. ve Aydın, Z. (2010). Okul-aile işbirliğine ilişkin yönetici, öğretmen ve veli görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1169-1189.

Öztürk Karataş, E. (2021). Beden eğitimi öğretmenlerinin sorunları. Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 1-14.

Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Semerci, Ç., Semerci, N., Eliüşük, A. ve Kartal, S.E. (2012) Öğretmenlik mesleğinin gündemine ilişkin öğretmen görüşleri (Bartın ili örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(1), 22-40.

Sezer, Ş. (2019). Öğretmenlerin sahip olmaları gereken mesleki değerler. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. 2-4 Mayıs, İzmir.

Tamer K. ve Pulur, A. (2011). Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri. Ankara: Kozan Ofset.

Ulucan, H., Türkçapar, Ü. ve Ceyhan B. B. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları sorunların incelenmesi (Kırşehir ili uygulaması). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 265-277.

Ünlü, H. ve Aydos, L. (2008). Beden eğitimi dersinde sınıf yönetimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-7.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İndir

Yayın Tarihi

2024-03-25

Nasıl Atıf Yapılır

DAĞDEVİREN, İbrahim C. ., KÖK, M., DÜZ, N., & MANAV, Özgür. (2024). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Usbilim Sosyal Bilimler Dergisi, 6(10), 37–61. Geliş tarihi gönderen https://usbilimdergisi.com/index.php/pub/article/view/20