TÜRKİYE'NİN GÖÇ POLİTİKALARI: ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER VE İÇ POLİTİKA DENGESİ


Özet Görüntüleme: 73 / PDF İndirme: 34

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11190401

Anahtar Kelimeler:

Türkiye’nin Göç Politikaları, Uluslararası Göç Sözleşmeleri, AB Göç Anlaşması

Özet

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu göç dinamikleri ve bu dinamiklerin yönetimi sürecindeki politika yapısını inceleyen bu çalışma ile uluslararası yükümlülükler ile iç politikadaki denge arasındaki etkileşimin, göç politikalarının şekillenmesi üzerindeki rolü detaylı bir şekilde ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma, uluslararası hukuk çerçevesi ve göçmen hakları perspektifi üzerinden Türkiye'nin politika yaklaşımlarını değerlendirmekte ve bu politikaların Türkiye'deki hem yabancı hem de yerli nüfus üzerindeki olası etkilerini analiz etmektedir. Çalışmada, döküman analizi yöntemini kullanılarak, mevcut ve geçmiş göç politikaları, resmi mevzuat, uluslararası antlaşmalar ve hükümet bildirileri gibi bir dizi yazılı materyal ele alınmaktadır. Bu yöntem sayesinde geniş bir zaman dilimini kapsayan ve politika yapısındaki evrimi gözler önüne seren kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır. Aynı zamanda mevcut uygulamaların ve politikaların içerisinde bulunan zorluklar ve bu politikaların sahadaki gerçekleşme biçimleri detaylı bir şekilde irdelenmiştir. Çalışma göç alanında Türkiye'nin karşılaştığı zorlukları ve fırsatları hem ulusal hem de uluslararası perspektiflerden ele alarak, mevcut açıkları doldurma potansiyeline sahiptir. Çalışma uluslararası göç hukuku ve iş gücü piyasalarında göçmen işçi hakları gibi konularda Türkiye'nin pozisyonunu ve politika yapıcıların karşı karşıya olduğu zorlukları, kanıta dayalı bir yaklaşımla anlamamızı sağlayan önemli bulgular sunmaktadır.

Referanslar

Apap, J., Carrera, S., & Kirişci, K. (2004). Turkey in the European area of freedom security and justice. Centre for European Policy Studies.

Bakanlığı, K. (2018). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Dış göç politikası özel ihtisas komisyonu raporu.

Castles.S., & Miller J.M. (2008), Göçler çağı- modern dünyada uluslararası göç hareketleri, Çev. Bülent Uğur Bal & İbrahim Akbulut, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Çağlayan, S. (2011), Göç kavramı ve kuramları, Ed. Fatime Güneş, Kent Sosyolojisi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir, No:1932, 84-115.

Dönmez Kara, C. Ö. (2015). Göç bağlamında uluslararası işbirliği ve Türkiye’nin politikaları [Doktora Tezi]. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi.

Ekinci, M. U. (2016). Türkiye-AB geri kabul anlaşması ve vize diyaloğu. İstanbul: SETA Yayınları, 64.

EnvNet. (2005). Turkey • EnvNet. http://env-net.org/environmental-acquis/approximation-env-net-countries/turkey/

Erdoğan, M., & Kaya, A. (2015). Türkiye’nin göç tarihi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Eren, V., & Çakran, Ş. (2017). Mülteci politikası: avrupa birliği ve türkiye karşılaştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(39), 1-30.

Europeanenvironment. (2020). Turkey country briefing—The European environment—State and outlook 2015—European Environment Agency [Briefing]. https://www.eea.europa.eu/soer/2015/countries/turkey

İçduygu, A., & Aksel, D. B. (2012). Türkiye’de düzensiz göç. Uluslararası Göç Örgütü Türkiye. http://www.madde14.org/images/1/15/IOMTurkiyeDuzensizGoc.pdf

İçduygu, A., Erder, S., & Gençkaya, Ö. (2009). Türkiye’nin uluslararası göç politikaları 1923 2023 ulus devlet oluşumundan ulus ötesi dönüşümlere. https://avesis.marmara.edu.tr/yayin/c6c7899a-aa82-4a63-9ade-b984304baad9/turkiye-nin-uluslararasi-goc-politikalari-1923-2023-ulus-devlet-olusumundan-ulus-otesi-donusumlere

Koçak, A., & Durgun, A. (2023). Türkiye’nin uluslararası göç politikaları. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 5(13), 253-273.

Koçak, Y., & Terzi, E. (2012). Türkiye’de göç olgusu, göç edenlerin kentlere olan etkileri ve çözüm önerileri. Kafkas Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3).

Kubicek, P. (2005). The European Union and Grassroots Democratization in Turkey. Turkish Studies, 6(3), 361-377.

Mat, T. Y., &Özdan, S. (2018). AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın insan hakları açısından değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 24(1), 36-49.

Mehmet, K., & Tatar, V. (2024). Kaynak ülkeden hedef ülkeye dönüşen Türkiye ve hedef ülke olmanın getirdiği dezavantajlar. Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi, 4(1), 73-81.

Pazarlıoğlu V. M, (2007). İzmir örneğinde iç göçün ekonometrik analizi, Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, 14 (1), 121-135.

Şen, M. (2014). Türkiye'de iç göçlerin neden ve sonuç kapsamında incelenmesi, Çalışma Ve Toplum Dergisi, 40 (1), 231-256.

Şehitoğlu, R. (2024). EU-Türkiye Relationswith a Special Focus on Syrian Migrants: Readmission Agreementand the 18 March Agreement. International Journal of Kurdish Studies, 10(1), 98-117.

Tuncel, G., & Ekici, S. (2019). Göçün siyasal etkisi: Suriyeli göçmenlerin Türkiye siyasetine etkisi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 48-72.

Uluslararası Göç Örgütü. (2024). WhoWeAre. International Organizationfor Migration. https://www.iom.int/who-we-are

United Nations A/RES/71/1. (2016). Resolutionadopted by the General Assembly on 19 September 2016.https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n16/291/97/pdf/n1629197.pdf?token=bQSEfDtTZhu0wp9DI7&fe=true

United Nations A/RES/71/280. (2017). Resolution adopted by the General Assembly on 6 April 2017. https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/A-71_280-E.pdf?

Yıldız, A. (2017). Göç olgusu ve göçün ekonomik etkileri: Türkiye örneği, A. Yatkın,(Ed.), 11, 1825-1841.

Zeybekoğlu, E. (2003). Migration and labour in Europe: Views fromTurkey and Sweden. Marmara Univ. Research Center for International Relations.

İndir

Yayın Tarihi

2024-03-25

Nasıl Atıf Yapılır

YAZICI, B. (2024). TÜRKİYE’NİN GÖÇ POLİTİKALARI: ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLER VE İÇ POLİTİKA DENGESİ. Usbilim Sosyal Bilimler Dergisi, 6(10), 73–84. https://doi.org/10.5281/zenodo.11190401